Naujienos

DGN, BRUNDZOS G. 13, VILNIAUS G. 8, F. MARTIŠIAUS G. 25, ŠILTNAMIŲ G. 14, DARIAUS IR GIRĖNO G. 9, PRIENAI IR GEDIMINO G. 7, JIEZNAS, MAIRONIO G. 4, JIEZNAS, EŽERO G. 13, GRIPIŠKIŲ K., PRIENŲ R. SAV. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI

2021 03 19


PRANEŠIMAS

DGN, BRUNDZOS G. 13, PRIENAI, VILNIAUS G. 8, PRIENAI, F. MARTIŠIAUS G. 25, PRIENAI, ŠILTNAMIŲ G. 14, PRIENAI, DARIAUS IR GIRĖNO G. 9, PRIENAI, GEDIMINO G. 7, JIEZNAS, PRIENŲ R. SAV., MAIRONIO G. 4, JIEZNAS, PRIENŲ R. SAV. IR EŽERO G. 13, GRIPIŠKIŲ K., PRIENŲ R. SAV. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS APIE ORGANIZUOJAMĄ BALSAVIMĄ RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMĄ DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) IR LENGVATINĖS PASKOLOS SUTARTIES SU PASIRINKTU BANKU SĄLYGŲ

 

 

Balsavimo raštu svarstomi klausimai:

 1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.

 2. Dėl lengvatinės paskolos sutarties su pasirinktu banku sąlygų.

 Susipažinti su parengtu investicijų planu galima bendrovės internetiniame puslapyje www.prienubu.lt -> DGN renovacija -> Prienų mieste/->Prienų rajone. Taip pat investicijų plano kopiją galima gauti atvykus į UAB „Prienų butų ūkis“, adresu: Kęstučio g. 37, Prienai.

 Balsavimas vyks nuo 2021-04-26 iki 2021-05-10.

Balsavimo biuletenis turi būti grąžintas iki 2021 m. gegužės 10 d. 16.30 val.

 Biuletenio grąžinimo būdai:

1. Patalpinant į pašto dėžutę, kuri yra Kęstučio g. 37, Prienai.

2. Išsiunčiant paštu adresu Kęstučio g. 37, Prienai.

3. Grąžinant balsavimo organizatoriui kitu būdu:

    3.1. paskambinus į UAB „Prienų butų ūkis“ darbo dienomis telefonu 8-319-53680 ir bendrovės atsakingi darbuotojai atvyks į namus paimti balsavimo raštu biuletenio;

    3.2. išsiunčiant elektroniniu paštu: ramune.barutiene@prienubu.lt.

 Informuojame, kad:

 1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokumas ir finansinių įsipareigojimų vykdymas) bus perduoti AB Šiaulių bankas  juridinio asmens kodas 112025254, į kurį Projekto administratorius kreipsis dėl kreditavimo sąlygų Projektui įgyvendinti. AB Šiaulių bankas, nurodytus duomenis bei duomenis apie gyvenamąją vietą, mokumą ir įsipareigojimų vykdymą rinks iš Gyventojų registro tarnybos, VĮ Registrų centro, UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, registruotas buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius), bendrojo naudojimo objektų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – pateiktos informacijos teisingumo įvertinimas, mokumo įvertinimas, galimų būsimos kreditavimo sutarties sąlygų nustatymas. Jūs turite teisę susipažinti su AB Šiaulių bankas tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Visa su asmens duomenų tvarkymu AB Šiaulių bankas susijusi informacija yra pateikiama Asmens duomenų apsaugos taisyklėse, skelbiamose viešai www.sb.lt/duomenuapsauga. AB Šiaulių bankas pradėjus tvarkyti mano asmens duomenis, dėl mano duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo AB Šiaulių bankas galiu kreiptis į AB Šiaulių banko duomenų apsaugos pareigūną AB Šiaulių banko interneto puslapyje nurodytais kontaktais.
2. Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, esančiose atnaujinamame (modernizuojamame) name, ir pretenduojantis į valstybės paramą, privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą.
3 Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.
4. Balsuoti gali tik buto savininkas arba kitas asmuo turintis notaro patvirtintą įgaliojimą, kuriame turi atsispindėti įgaliojimas dėl namo renovacijos. Jeigu balsuoja kitas asmuo, turintis notaro patvirtintą įgaliojimą, grąžinant balsavimo biuletenį, pridėti įgaliojimo kopiją.

 Pastabos:

 1. Pranešimas apie butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų balsavimą raštu skelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki balsavimo raštu dienos.
2. Užpildytas balsavimo biuletenis priimamas iki balsavimo pabaigos, vėliau balsavimo biuletenis nebus priimamas.